STT Tiêu đề Thời gian
1 NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024 25/06/2024
2 BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2024 25/06/2024
3 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 22/06/2024
4 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2024 06/06/2024
5 DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2024-TDA 06/06/2024
6 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ ĐA NĂM 2024 TRỰC TUYẾN VÀ GIẤY UỶ QUYỀN 02/06/2024
7 THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐHĐCĐ ĐA NĂM 2024 02/06/2024
8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 24-5-2024 28/05/2024
9 THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022_20230810_0001 10/08/2023
10 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐTN NĂM 2023 30/06/2023
11 Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2023 24/06/2023
12 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 24/06/2023
13 CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 24/06/2023
14 4- Mẫu phiếu biểu quyết năm 2023 24/06/2023
15 THÔNG BÁO Tổ chức ĐHĐCĐ 30/06/2023
16 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2023 30/06/2023