Công ty tấm lợp Đông Anh triển khai xây dựng bằng vật liệu nhà lắp ghép tiền chế