Tin tức cổ đông

CN, 02/12/2017 - 23:02

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu t­ư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông biết về dự đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2015

Trang