Tin tức cổ đông

T6, 04/07/2017 - 14:14

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

CN, 02/12/2017 - 23:46

Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Ngọc Sửu.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này nếu chúng tôi không có thông tin về tranh chấp, khiếu nại liên quan, Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ cho cổ đông Trần Ngọc Sửu theo quy định.

Trang