Thông báo về việc cung cấp thông tin của các cố đông để làm Sổ đăng ký chứng nhận cổ phần

Cổ đông tải về xem tại đây

Share