Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính mời quý cổ đông tải về tại đây.

Share